Vodova srečanja vsak petek med 17:00 in 18:00 uro na vseh OŠ in podružnicah v Velenju.

Letni občni zbor Jezerskega zmaja

Rod Jezerski zmaj je svoj letošnji redni občni zbor izvedel v petek, 20.3.2015. Poleg obravnav poročil, določenih s statutom, sta bili na zboru še dve vsebinsko obsežni temi - prenova rodovega znaka, jezerskega zmaja in sprememba statuta.

Poročila o delu v letu 2014 so bila predstavljena v skrajšani obliki in sicer v luči dejstva, da so člani pretežni del vsebin obravnavali že na svojem izrednem zboru, decembra 2014. Zaradi tega je pozornost bila usmerjena v nova – finančno poročilo, poročilo inventarne komisije, poročilo nadzornega organa in disciplinske komisije. Rod se, finančno gledano, nahaja v varnem in stabilnem območju, na področju inventarja ostajajo odprta vprašanja in zaradi tega nejasnosti glede stanja opreme.  Poročilo Nadzornega odbora izpostavlja dobro urejenost poslovanja, stabilnost števila članstva ter naslavlja več pozivov – do rodove uprave iz mandata 2014, kateri naslavljajo zahtevo po primopredajnih zapisnikih, do nove rodove uprave, kjer se želi hitrejše urejanje razmerij v zvezi z upravljanjem Lukove vile in do vodnikov, kjer se opozarja na kakovost dela. Disciplinska komisija v letu 2014 ni imela obravnav.

RJZ je v letu 2013 pričel z aktivnostmi za prenovo logotipa in oblikovanje celostne grafične podobe, na občnem zboru je bilo gradivo predstavljeno in soglasno sprejeto. S tem je jezerski zmaj, ki je nastal v letu 1969 dobil novo podobo.

Prenova statuta RJZ je stekla v decembru 2014 z namenom uveljaviti spremembe, dosežene že v letu 2005 in jih nadgraditi še z zadnjimi spoznanji. Občni zbor je predlog sprememb potrdil, med glavnimi pa so omejitve trajanja mandatov starešine in načelnikov, število načelniških mest je razširjeno na dve, uveden je svet staršev in častni član.

Kratka obvestila

Podpirajo nas

MOV